Läraragens i lärarlagsdiskussioner om Skolverkets allmänna råd

Authors

  • Louise Frey Kungsbacka Municipality
  • Anette Olin Department of Education and Special Education, University of Gothenburg
DOI: https://doi.org/10.23865/fof.v2.1532

Abstract

Läraragens är en viktig aspekt i talet om läraren som en professionell yrkesutövare. Läraryrkets förändring har resulterat i ökade krav av olika slag för lärarna. Ett av dessa krav är att hantera styrning genom att reflektera över och tolka olika typer av policytexter. I studien undersöks samtal när lärarna i två lärarlag diskuterar sitt arbete utifrån läsning av ett allmänt råd från Skolverket. Studiens resultat visar att samtalet blir en kraftfull tillgång i detta arbete vilket tydliggörs genom att analysera olika former av talhandlingar. Lärarna låter sig påverkas av riktlinjerna i texten, men ifrågasätter samtidigt innehållet och konstruerar ny kunskap med hjälp av sin egen praktikkunskap. Hur lärarnas reflexiva förmåga kommer till användning samt hur olika former av läraragens synliggörs har kopplats till olika samtalssituationer. Studien bidrar således till att beskriva hur lärares agens i form av talhandlingar tar sig uttryck i en skärningspunkt där den statliga styrningen av skolan och lärarnas yrkeskunskap möts.

English abstract

English title: Teacher agency in teacher discussions about policy documents steering teacher work

Teacher agency is an important factor when discussing the professionalism of teachers in their work. One thing required of teachers is to engage with official policy by reflecting on and interpreting different types of policy texts. The study examines conversation between teachers in two teaching teams discussing their work based on their reading of a general advisory document from the Swedish National Agency for Education. The results show that such discussions constitute a powerful approach to this work, clearly illustrated by an analysis of different kinds of speech acts. Teachers are indeed influenced by the guidelines in the text, but at the same time question the content, and construct new knowledge using their own practical knowledge. How teachers’ reflexive abilities are used, as well as different forms of teacher agency, are identified in connection with different communicative situations. The study thus contributes to a description of how teacher agency, in the shape of speech acts, manifests itself at the intersection where state policy governing schools and teachers’ professional skills meet.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2019-12-10

How to Cite

Frey, L., & Olin, A. (2019). Läraragens i lärarlagsdiskussioner om Skolverkets allmänna råd. Forskning og forandring, 2(2), 64–83. https://doi.org/10.23865/fof.v2.1532

Keywords:

läraragens, läraryrket, professionalism, policy, styrning, talhandlingar, teacher agency, teacher’s profession, governance, speech acts