Initiering av nya professioner och ny kompetens i skolan för närvarofrämjande arbete

  • Jaana Nehez Högskolan i Halmstad, Sverige
  • Sophie Schön Högskolan Kristianstad, Sverige

Abstract

Syftet med denna artikel är att generera kunskap om införandet av nya professioner och kompletterande kompetens i skolan. Den presenterar en fallstudie om en grundskolas arbete att med kompletterande kompetens främja elevnärvaro. Forskningsfrågorna är vad personal med kompletterande kompetens gör i en skolas närvarofrämjande arbete och vad som möjliggör respektive begränsar arbetet. Dokument, fältanteckningar och intervjutranskriptioner har analyserats ur ett praktikteoretiskt perspektiv, ett perspektiv som saknas i tidigare forskning inom området. Resultatet visar att kompletterande kompetens på kort tid kan förbättra förutsättningarna för skolors närvarofrämjande arbete genom att sätta och hålla kvar frånvaroproblematiken på agendan, bidra med nya arbetssätt och utgöra förtroendegivande samtalspart för elever och vårdnadshavare. Samtidigt begränsas arbetet av otydliga roller och avgränsningar till andra, revirtänkande samt rådande och tidigare rutiner för att hantera frånvaroproblematik. Förutsättningar behöver förfinas och belysas för att kompletterande kompetens ska integreras i skolans sfär och jämlika förutsättningar för elevers livslånga lärande och hälsa ska skapas.

English abstract

Introduction of new professions and additional competences in schools to promote student attendance

This article aims to generate knowledge about the introduction of new professions and additional competences in schools. The article presents a case study based on a project to promote increased student attendance in a primary school. Existing staff working with student health care and staff with additional competences were involved in the project. The research questions are: What do staff with additional competences do in the work done in a school to promote student attendance? What enables or constrains this work? Documents, field notes and interview transcripts have been analysed by using practice theory, a theoretical perspective that is lacking in previous research within the field. The results show that in a short space of time additional competences can improve the conditions for work done in a school to promote attendance by putting absenteeism issues on the agenda, contributing to new ways of working and creating reliable relationships and good communication for students and those responsible for them. At the same time, the work is constrained by such factors as unclear roles, unclear delimitations of responsibilities and territorial thinking, as well as current and previous routines in the school for dealing with problems of absenteeism. The prerequisites need to be refined and highlighted for additional competences to be integrated into the life of the school, and for equal conditions for the lifelong learning and health of students to be created.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2021-06-14
How to Cite
Nehez, J., & Schön, S. (2021). Initiering av nya professioner och ny kompetens i skolan för närvarofrämjande arbete. Forskning Og Forandring, 4(1), 98-120. https://doi.org/10.23865/fof.v4.2672
Section
Original Articles
Keywords
kompletterande kompetens, elevers närvaro, praktik, praktikarkitekturer, livslångt lärande, additional competences, student attendance, lifelong learning, practice, practice architectures