Kvalitetsindikatorer i utvikling av leke- og læringsmiljøet i barnehagen ‒ barnehagelæreres perspektiver

Authors

  • Johanna Birkeland Høgskulen på Vestlandet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/fof.v5.2700

Abstract

Studien er en kvalitativ studie. Det empiriske grunnlaget for artikkelen er gruppediskusjoner fra to workshops med styrere og pedagogiske ledere i tre barnehager i Norge. Resultatet viser barnehagelærernes perspektiver på kvalitet i utvikling av leke- og læringsmiljøet i barnehagen. Det barnehagelærerne (styrere og pedagogiske ledere) fremhever, er å tilrettelegge for inspirerende leke- og læringsmiljø, ledelse og samarbeid, voksenrollen, ansattes og barns medvirkning, samt betydningen av dokumentasjon for refleksjon og utvikling av pedagogisk praksis. En barnesentrert verdiforankring fremstår, med fokus på personalet som tilretteleggere
og støtte for barna. I hovedsak er det prosesskvaliteten som fremheves og beskrives som viktig for utvikling av kvalitet i leke- og læringsmiljøet i barnehagen, men også strukturell-, innholds- og resultatkvalitet berøres. De strukturelle forholdene synes å ha fått økt oppmerksomhet grunnet endringer barnehagene opplever som følge av koronapandemien og dens restriksjoner. Disse endringene synes å ha gitt nye perspektiver på verdien av samarbeid, rom for kollektiv refleksjon og prosessarbeidets betydning, som informantene og forskningsfeltet har pekt på som avgjørende for å sikre god kvalitet i barnehagetilbudet.

ENGLISH ABSTRACT

Quality indicators in the development of a play and learning environment in the kindergarten: kindergarten teachers’ perspectives
This study is a qualitative study, based on group discussions reported from two workshops involving headteachers and pedagogical leaders in three kindergartens in Norway. The result shows the viewpoints of kindergarten teachers concerning quality in the development of play and learning environments in kindergartens. What the kindergarten teachers (headteachers and pedagogical leaders) highlight is the facilitation of an inspiring play and learning environment, leadership and collaboration, the role of adults, the participation of children and employees, as well as the importance of documentation in terms of reflection and the development of pedagogical practice. What appears is a child-centred value base, focusing on the staff, who facilitate and support the children. In essence, the process quality is highlighted and described as essential for developing quality in the play and learning environment in the kindergarten, though structural, content, and result quality are also affected. The structural conditions seem to have received increased attention due to the changes experienced in kindergartens after the Covid pandemic and the restrictions that followed. These changes seem to provide new perspectives on the value of cooperation, the opportunity for collective reflection and the importance of process work, all of which have been indicated by informants and the research field as essential to ensuring good quality in the kindergarten. 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-12-23

How to Cite

Birkeland, J. (2022). Kvalitetsindikatorer i utvikling av leke- og læringsmiljøet i barnehagen ‒ barnehagelæreres perspektiver. Forskning og forandring, 5(2), 4–23. https://doi.org/10.23865/fof.v5.2700

Issue

Section

Original Articles

Keywords:

barnehage, kvalitet, ledelse og organisering, utforsking, ECEC, quality, leadership and organization, exploration