Friere yrkesvalg i det yrkesfaglige feltet

Authors

  • Nina Amble OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
  • Ellen Møller Etterstad videregående skole, Norge
  • Inger Vagle OsloMet – storbyuniversitetet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/fof.v5.3673

Abstract

I Norge velger halvparten av både gutter og jenter som 15-åringer et yrkesfaglig studieprogram i videregående skole, men etter kjønnstradisjonelle mønstre (Teigen & Skjeie, 2019). Bedre kjønnsbalanse i dette feltet er en langvarig og uttalt nasjonal målsetting (Departementene, 2021). Artikkelen tar utgangspunkt i en tidligere utviklet tiltakskjedemodell for jenter i tekniske yrker (Møller & Vagle, 2003; Vagle & Møller, 2015). En ny studie i form av en dialogkonferanse i 2018 ga innsikt i elevers, lærlingers og fagarbeideres arbeids- og læringsmiljø i skole og bedrift/virksomhet i en kontekst av å være kjønnsminoritet. Det gjelder både gutter og jenter som minoritet. I artikkelen undersøkes hvorvidt modellens firepartssamarbeid i en tiltakskjede fortsatt er aktuell, og om den er overførbar når gutter er minoritet. Hvordan kan eventuelt organisasjonene bruke den nye kunnskapen som bidrag til friere yrkesvalg og vellykket gjennomføring? Søkelyset på kjønn som minoritet og minoritetsbegrepet er sentralt og forankret i Rosabeth Moss Kanters omfattende forskning fra 1977. Artikkelen undersøker gutters og jenters erfaringer som kjønnsminoritet i fag- og yrkesopplæringen i nyere tid. Erfaringene sammenstilles med samfunnsmessige hindringer og muligheter med tanke på videre bruk i dette feltet.

ENGLISH ABSTRACT

Freer career choices in the vocational field
In Norway, half of both boys and girls, as 15-year-olds, choose a vocational study programme in upper secondary school, but do so according to traditional gender patterns (Teigen & Skjeie, 2019). Better gender balance in this field is a stated, long-term national goal (Ministries, 2021). The article is based on an action chain model previously developed for girls following technical vocational courses (Møller & Vagle, 2003; Vagle & Møller, 2015). A new study, in the shape of a dialogue conference in 2018, provided insights into the work and learning environments of students, apprentices and skilled workers, both at college and in work settings, in the context of belonging to a gender minority. The article examines whether the model’s four party action chain collaboration is still relevant, and whether it is transferable in situations where boys are a minority. How will organizations be able to use the knowledge gained to support freer career choices and their successful implementation? The focus on gender as a minority concept, and on the concept of minority itself, is central and is rooted in Rosabeth Moss Kanter’s extensive research from 1977. The article examines the experiences of boys and girls as belonging to gender minorities in vocational education and training in recent times. Their experiences are linked to societal obstacles and opportunities, with a view to making use of them in this field.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2023-01-02

How to Cite

Amble, N., Møller, E., & Vagle, I. (2023). Friere yrkesvalg i det yrkesfaglige feltet. Forskning og forandring, 5(2), 84–104. https://doi.org/10.23865/fof.v5.3673

Issue

Section

Original Articles

Keywords:

utdanningsvalg, likestilling, autonomi og frihet, klasse, yrkesfag, educational choice, gender equality, autonomy and freedom, class, vocation