Kommunikation mellem pårørende og sygeplejersker på en hospitalsafdeling

Authors

  • Camilla Bernild Roskilde Universitet, Institut for mennesker og teknologi, Center for Sundhedsfremmeforskning og Nordsjællands Hospital, Ortopædkirurgisk afdeling
  • Anne Liveng Center for Sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet
  • Dorthe Overgaard Københavns Professionshøjskole
DOI: https://doi.org/10.23865/fof.v1.977

Abstract

Artiklen beskriver et aktionsforskningsbaseret udviklingsforløb på en ortopædkirurgisk afdeling, der drejer sig om kommunikation mellem pårørende til ældre patienter med hoftefraktur og sygeplejersker. Formålet er at udforske forandringspotentialerne for systematisk pårørendeinddragelse, som tager udgangspunkt i sygeplejerskers erfaringer med pårørendesamarbejde.

Den teoretiske ramme er Habermas’ hovedværk ”Teorien om den kommunikative handlen” (2011, 2004) hvor konceptet om system og livsverden begrebsliggør betydningen af en hospitalsafdeling som kontekst for parternes kommunikation, og begreberne om kommunikativ og strategisk handlen giver et særligt perspektiv på parternes kommunikation gennem forløbet.

Analysen af aktionsforskningsforløbet viser, at det kan være problematisk gennem ét initiativ at tilsigte bedring i forholdene for både brugere af og medarbejdere i en organisation. Som følge heraf bliver indførelsen af en systematisk pårørendeinddragende praksis fuld af dilemmatisk. På den ene side betyder den indførte udskrivelsessamtale, at alle pårørende inkluderes og får information om patientforløbet. På den anden side har ændringen medført optrapning af system og strategisk handlen, og der sker en kolonisering af livsverdenen, fordi muligheden for spontan kommunikativ handlen mellem pårørende og sygeplejersker mindskes.

Desuden peger analysen på, at inddragelsesinitiativer, der som pårørendepjecen (1) retter sig direkte til pårørende, skal forankres i systemets egen skriftlige kommunikation for at blive brugt og dermed reelt føre til systematisk inddragelse.
1. Skriftligt informationsmateriale til pårørende

English abstract

This article describes an action research project in an orthopedic surgical ward, which aims to develop the cooperation and communication between nurses and relatives of elderly patients with hip fractures. The purpose is to explore the potential for systematic involvement of relatives based on nurses’ work experiences.

The theoretical framework is Habermas’ main work “The Communicative Action” (2004). The concept of system and lifeworld constitutes the meaning of a hospital organization as a context for the parties’ communication, and the concept of communicative action provides a perspective on the parties’ communication.

The analysis of the action research process shows that it may be problematic to try improving the conditions for both users and employees of an organization through one initiative. Consequently, the introduction of a systematic practice of involvement becomes dilemmatic. On the one hand, the introduced discharge meetings and written information to the relatives mean that all relatives are included and receive information about the patient’s trajectory. On the other hand, the change has led to the escalation of system orientated and strategic action. Furthermore, the development has diminished the possibilities for spontaneous communication between relatives and nurses, which theoretically is colonization of the lifeworld.

In addition, the analysis points to the fact that initiatives that aim to involve relatives must be rooted in the system’s written communication in order to become properly anchored in praxis - and thus lead to systematic involvement.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2018-05-13

How to Cite

Bernild, C., Liveng, A., & Overgaard, D. (2018). Kommunikation mellem pårørende og sygeplejersker på en hospitalsafdeling. Forskning og forandring, 1(1), 51–77. https://doi.org/10.23865/fof.v1.977

Issue

Section

Original Articles

Keywords:

Aktionsforskning, habermas, kommunikativ handlen, pårørendeinddragelse, udskrivelsessamtaler, action research, relatives’ involvement, communicative action, discharge meetings