Perspektivskift som nye demokratiske begyndelser

  • Charlotte Bech Lau Center for sundhedsfremmeforskning, Roskilde Universitet
  • Lise Sattrup Didaktik (Materiel Kultur), Århus Universitet

Abstract

Artiklens ærinde er – på baggrund af to forskningsprojekter – at diskutere, hvordan aktionsforskning kan bidrage til demokratisk praksisforandring, og hvilken karakter forandringer har, når målet er demokrati. I en tid, der er kendetegnet ved store forandringer, får aktionsforskningens ønske om praksisforandring en anden karakter, hvilket peger på vigtigheden i at stoppe op og skifte perspektiv. Artiklen diskuterer, hvordan man ved at skifte perspektiv sammen med praksis kan bidrage til demokratiske praksisforandringer.

Det teoretiske afsæt er kritisk-utopisk aktionsforskning, der tager udgangspunkt i, at praksisforandringer har afsæt i hverdagslivet (bottom up). Dette kombineres med en radikal forståelse af demokrati hentet fra Rancière, som betoner, at frigørelse ikke er noget, vi kan gøre for andre, men noget, der sker ud fra en antagelse om lighed. Pointen er herved at rejse en kritik af de demokratiforståelser, der er orienterede imod at lære andre at deltage, da de bygger på en antagelse om, at nogen ikke kan deltage.

Omdrejningspunktet for diskussionen er to forskningsprojekter, hvor vi har arbejdet med henholdsvis børns deltagelse på kunstmuseer og unges deltagelse i kommunale sundhedsfremmeinitiativer. Gennem to eksempler udfolder artiklen, hvordan de metodologiske valg anvendt i de empiriske processer bidrager til at belyse og skabe demokratisk praksisforandring.

English abstract

The purpose of this article is to discuss how action research can contribute to a more democratic practice, and what the nature of the changes is when the goal is democracy. In a time characterized by many changes in society, the desire of action research for democratic changes in practice differs from the changes that tend to be implemented in practice. We argue that this points to the importance of pausing to reflect and changing perspective. The article discusses how changing perspective in practice can contribute to democratic changes.

The theoretical point of departure is Critical Utopian Action Research and democratic changes in practice based on everyday life (bottom up). This is combined with a radical concept of democracy derived from Rancière, which emphasizes that liberation is not something we can do for others, but something that happens from an assumption of equality. We wish to present a critical perspective on understandings of democracy, which are oriented towards teaching others to participate, thus assuming that some people are not able to participate.

The focal point of the discussion is two research projects investigating children’s participation at art museums and young people’s participation in municipal health promotion initiatives. Through two examples, the article unfolds how the methodological choices applied in the empirical processes contribute to the analysis and the creation of democratic changes in practice.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-05-13
How to Cite
Lau, C. B., & Sattrup, L. (2018). Perspektivskift som nye demokratiske begyndelser. Forskning Og Forandring, 1(1), 101-121. https://doi.org/10.23865/fof.v1.989
Section
Original Articles
Keywords
aktionsforskning, demokrati, perspektivskift, praksisforandring, action research, democracy, change of perspective, change of practice