Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?

Authors

  • Helene Elvstrand Linköpings universitet, Sverige
  • Lina Lago Linköpings universitet, Sverige
DOI: https://doi.org/10.23865/fof.v5.3746

Abstract

Artikeln bygger på en analys av elevers delaktighet i tre olika aktionsforskningsprojekt med syfte att problematisera elevers deltagande i olika faser av ett forskningsprojekt. Trots att elever är en central grupp i skolan har de sällan möjlighet att utöva agens och vara reellt delaktiga i skolutveckling. Studien utgår från ett barndomssociologiskt perspektiv och använder Harts delaktighetsstege som analytiskt verktyg för att problematisera olika grader av elevers delaktighet i aktionsforskning i skolan. Analysen av fallen visar att elever i olika utsträckning, beroende exempelvis på studiedesign, kan vara delaktiga men att det trots goda intentioner finns svårigheter för elever att utöva reell delaktighet. Detta kan exempelvis bero på de förutsättningar och begränsningar som skolsammanhanget innebär samt på att elever i skolan är beroende av skolans vuxna, exempelvis lärare och rektor. Trots uppenbara hinder visar också analysen att elever kan göras delaktiga i aktionsforskningsprocessen genom exempelvis barncentrerade metoder och kontinuerlig reflektion över relationer och processer i forskningen. Resultatet visar också att elevers perspektiv kan bidra både till att initiera utvecklingsbehov och finna lösningar i en aktionsforskningsprocess. För att utveckla fler möjligheter för elever att utöva reell delaktighet indikerar resultaten att elevers deltagande i aktionsforskning måste utvecklas jämsides med vuxnas deltagande.

English abstract

Pupil’s participation: A way to challenge and develop action research in school?
The article is based on an analysis of student participation in three different action research projects. The aim is to identify problems connected with student participation in different phases of action research. Although students are of central importance in schools, they are rarely given the opportunity to be active and influence school development. To analyze the opportunities and obstacles connected with student participation in action research, this article takes its point of departure in the field of the sociology of childhood, as well as from Hart’s ladder of participation, which highlights degrees of student participation. The analysis shows that the degree of participation depends, for example, on the design of the study, the use of child-centered methods and continuous reflection on relationships and processes in research. Despite these good intentions, however, we show that there remain obstacles to pupils exercising real participation. Such obstacles may be related, for example, to general matters concerning the school environment and to the fact that students in school are dependent on adults such as teachers and the school management. The results also highlight how students’ perspectives can contribute both to initiating development and to finding solutions. To develop opportunities for students to exercise real participation, the results indicate that student participation in action research in school must be developed equally with adult participation.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-09-30

How to Cite

Elvstrand, H., & Lago, L. (2022). Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?. Forskning og forandring, 5(1), 25–45. https://doi.org/10.23865/fof.v5.3746

Keywords:

Skolutveckling, praktiknära forskning, barndomssociologi, delaktighet, barnecentrerade metoder, skoleutveckling